Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Bases específiques per a l'atorgament de subvencions dirigides a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal, Convocatòria exercici 2016

Bases específiques per a l'atorgament de subvencions dirigides a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal, Convocatòria exercici 2016
Departament: 
Àrea de Governació, Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports
Termini de presentació: 
31/10/2016
Beneficiaris: 

Podran ser beneficiaris de la subvenció regulada en aquestes bases:

 les entitats locals de la comarca del Baix Ebre
 les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre
 les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes
 els particulars, individualment o agrupats

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques , públiques o privades sense personalitat , s'han de fer constar expressament , tant en la sol•licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris . En qualsevol cas , haurà de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Documentació a aportar: 

La sol·licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:

 Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
 La representació legal del sol•licitant.
 Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
 Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
 Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
 Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
 Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
 Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
 Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
 Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions

La presentació dels documents detallats serà condició necessària per a la tramitació de la sol•licitud.