Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Pressupost comarcal 2017

Imatge
 
Pressupost comarcal 2017
Les inversions més importants corresponen a la construcció del col·lector en alta dels Reguers i la planta de transferència d'envasos de l'Aldea.
Pressupostos

Pressupost consolidat 2017. Clica aquí per consultar el document.

Concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2016.

Import concedit: 163,00 €

50 % subvenció del cost dels interessos dels préstecs subvencionats.

 

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar el 30 de desembre el pressupost de l'exercici de 2017 que s'eleva a 16.980.858,44 euros, un 57,24 per cent més que el de 2016. Aquest important increment és conseqüència, principalment, de l'execució de la delegació de competències dels municipis del Baix Ebre al Consell Comarcal en concepte de tractament i gestió de residus, (l'import del qual fins ara s'havia facturat directament pel  COPATE), i a la construcció del col·lector en alta dels Reguers, en el capítol d'inversions. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (ERC i PSC) i el PP, l’abstenció de CiU i el vot en contra d’Entesa.

La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost comarcal és la de les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que suma 14.685.986,49 € (un 54,71 % més en relació al pressupost de 2016). A continuació hi ha l’aplicació de les transferències de capital (1.897.177,70 €), és a dir subvencions d’altres institucions, seguida de les taxes i altres ingressos (122.170,00 €) i dels ingressos patrimonials (12.248,00 euros).

Pel que fa a les despeses, les corrents (9.506.018,84 €) i les de personal (3.873.598,50 €) són les més importants. Aquest últim capítol registra un augment del 6,74 per cent en relació al pressupost de 2016 per la incorporació de persones provinents de programes ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

Les inversions reals (1.881.372,70 €) -un 97,59% més que el 2016- fan referència fonamentalment a la continuació de l'execució del projecte del col·lector dels Reguers (880.652,70), al projecte de construcció de la planta de transferència d'envasos a l'Aldea (630.720 €) i a les millores a fer a les estacions depuradores d'aigües residuals (275.000 €). També s'inclouen 40.000 € per executar una millora de les instal·lacions interiors i exteriors de la seu comarcal.

La construcció del col·lector en alta de connexió del nucli dels Reguers per Jesús al sistema de sanejament de Tortosa és un pas endavant més per completar el sistema de sanejament en alta a la comarca i, per un altre costat, la construcció de la planta de selecció d'envasos lleugers, amb col·laboració d'Ecoembes i el Consorci de Residus de la comarca del Baix Ebre permetrà millorar notablement la gestió dels residus a la comarca i optimitzarà els recursos dels ajuntaments, abaratint el cost del reciclatge actual. Actualment aquest projecte ja es troba en fase de redacció.  Dins d'aquest capítol, també destaca la inversió prevista de 35.000 € a la Via Verda del Baix Ebre i a la continuació cap a Deltebre a través de l'antic traçat del Carrilet de Tortosa a la Cava.

El pressupost aprovat contempla la renovació i potenciació del projecte Baix Ebre Avant 'Treball a les 7 comarques', subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), com a un instrument per fomentar la creació d'ocupació. Entre altres novetats, aquest programa inclourà el 2017 la creació d'un dispositiu d'inserció sociolaboral a la comarca i un programa especial per a potenciar les microempreses. Aquest dispositiu d'inserció sociolaboral esdevindrà un suport a la inserció en el mercat de treball de les persones en situació d'atur, especialment els joves menors de 25 anys, els aturats de llarga durada, els aturats amb baixes qualificacions i els cap de famílies monoparentals.

El pressupost també inclou el foment de l'ocupació juvenil amb la renovació dels tres programes de suport a la recerca de feina (Joves per l'Ocupació, Fem Ocupació per a Joves i Ocupa't del teu futur) i la posada en marxa de dos de nous (Joves en Pràctiques i Projectes Singulars). També comptabilitza la contractació d'un total de 20 peons de manteniment d'espais naturals i/o urbans (3 en contracte de 12 mesos i la resta, de 6) i la posada en marxa del Programa 30 Plus de recerca de feina, que beneficiarà 20 persones d'edats compreses entre els 30 i els 45 anys.

Pel que fa a les polítiques socials una novetat del pressupost és l'increment en 37.812 € de l'assignació destinada a Urgències Socials, gràcies a una addenda del contracte programa de Serveis Socials destinada a pagar els subministraments de la llar d'aquelles persones de la comarca més necessitades. A la vegada, també s'incrementa en 10.000 euros més l'aportació destinada al programa de Tiquet Fresc per ajudar les famílies més desafavorides, un programa que el 2017 tindrà una partida global de 40.000 euros.