Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Sol·licituds d'ajuts individuals de menjador escolar

Imatge
 
Sol·licituds d'ajuts individuals de menjador escolar
Més informació

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre: ensenyament@baixebre.cat.

El Consell Comarcal, en aplicació del Decret 160/1996, atorga ajuts individuals de menjador que cobreixen el 50% o el 100% del cost del servei, en funció del nivell de renda i les situacions específiques i de risc social de la unitat familiar.

Qui ho pot sol·licitar?
Alumnes de segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori que assisteixen a centres de la comarca del Baix Ebre.

Termini:
De 2 al 31 de maig de 2016. Per a alumnes que hagin de cursar P3 el termini es perllonga fins el 20 de juny de 2016.

On s'ha de presentar la sol·licitud?
Al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres, en horari de 9h a 14h.

Bases i models:

Per a consultar les bases, cliqueu aquí.

Per descarregar la sol·licitud, cliqueu aquí.

Per descarregar el model de revisió d'ajut, cliqueu aquí.

 

Compactació dels ajuts
L ́alumne beneficiari podrà compactar els ajuts parcials, a fi i efecte que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta situació excepcional de compactació s’haurà de distribuir, en períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d'uns mesos (p.e. de setembre a a febrer).En casos excepcionals i avalats amb un informe d’un professional de l’àmbit social, la Comissió Tècnica podrà proposar, si s’escau, un sistema de compactació alternatiu.

El responsable de la gestió del menjador escolar, de conformitat amb el sol·licitant de l’ajut i la direcció del centre, podrà sol·lictar la compactació en un termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació. 

No es podran sol•licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al sistema inicial d’ús diari si ja s’ha modificat si aquests no estan avalats per la Comissió Tècnica. Els dies establerts a la sol•licitud de compactació, si l’alumne no assisteix al menjador escolar, no seran recuperables i, per tant, aquestes absències s’hauran de reflectir a la justificació mensual.

Per descarregar el model, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

Justificació
La justificació dels ajuts la tramitarà el responsable de gestió del menjador i, en el seu detriment, la direcció del centre. Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal abans del dia 10 del mes següent al que es justifica. L’última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, es realitzaran els pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10 del mes en curs.

El pagament dels ajuts es realitzarà directament al responsable de la gestió del menjador del centre docent de l’alumne beneficiari de l’ajut i pel nombre de dies lectius durant els quals l’alumne hagi fet ús efectiu del servei, d’acord amb la justificació presentada pel centre. L’ingrés es farà efectiu al compte bancari indicat en l’imprès corresponent.

Per descarregar el model, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).

Baixes: renúncies, absències, impagaments i trasllats de beca

Per descarregar la sol·licitud, cliqueu aquí. (La presentació d'aquesta documentació es farà a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre).